ELS NOSTRES 
SERVEIS

DRET CIVIL

 • Obligacions i contractes. Redacció i revisió de tota mena de contractes civils
 • Procediments de desnonament per incompliment contractual o impagament.
 • Reclamació de responsabilitat civil (Indemnitzacions per accidents de trànsit, per danys i perjudicis en les coses, etc.) 
 • Reclamacions de quantitat i reconeixement de deutes.
 • Successions i herències (acceptacions d’herències, procediments de partició d’herència, reclamació de la llegítima, etc.)
 • Propietat horitzontal (reclamació de deutes comunitaris, gestió de comunitats de propietaris, etc.).
derecho civil
dret de família

DRET de família

 • Tramitació de separacions i divorcis de mutu acord o de supòsit contenciós.
 • Procediments de mesures paternofilials en parelles de fet.
 • Procediments de modificació de mesures. (Canvi de guarda i custòdia, disminució o augment  de la pensió d’aliments, etc.)
 • Execució de sentències. (Reclamació del pagament de la pensió d’aliments, compliment del règim de visites establert, etc.)
 • Incapacitacions i altres figures tutelars.
 • Nul·litats matrimonials. 
 • Reclamació i impugnació de filiació o paternitat.

       

      DRET laboral

       • Procediments d’acomiadament. 
       • Reclamacions salarials.
       • Modificació de les condicions de treball.
       • Conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
       • Reclamacions de danys i perjudicis derivats d’accidents de treball.
       • Estudi, tramitació i defensa judicial en matèria de pensions de la Seguretat Social (jubilacions, incapacitats, viduïtats, etc.)
       • Assessorament i gestió laboral d’empreses.
       • Assessorament d’autònoms i capitalització.
       • Inspeccions de Treball i Seguretat Social.
       • Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)
       • Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)
       • Gestió administrativa laboral: confecció de contractes de treball, nòmines, altes i baixes de treballadors a la SS, tramitació d’expedients de jubilació, invalidesa, expedients sancionadors, etc.
        dret laboral
        dret comptable

        dret fiscal 

        • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
        • Impost sobre Societats
        • Impost sobre el Valor Afegit
        • Declaracions informatives
        • Impost sobre Transmissions i Actes Jurídics Documentats
        • Impost sobre Successions i Donacions
        • Impost sobre Activitats Econòmiques i altres tributs locals
        • Assess. de particulars en estimació directa i estimació objectiva
        • Planificació fiscal de les operacions
        • Resolució de consultes fiscals
        • Defensa davant d’inspeccions de tributs 

        dret comptable 

        • Adaptació a la normativa comptable vigent
        • Assessorament comptable de societats
        • Comptabilitat en temps real
        • Actualització de comptabilitats endarrerides
        • Valoració d’empreses
        • Auditoria interna
        • Confecció i dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil
        • Elaboració de llibres obligatoris
        • Informes econòmics d’empreses 

        dret penal & compliance

         

        • Defensa i acusació en procediments penals.
        • Assis. a l’investigat/detingut en dependències judicials/policials.
        • Celebració de Judicis Ràpids, delictes d’alcoholèmia, contra la seguretat del trànsit. 
        • Procediments de Violència de Gènere. 
        • Assistència en procediments de Jurisdicció de menors. 
        • Redacció de denúncies i querelles.
        • Dret penitenciari. Assistència a l’intern en els Centres Penitenciaris. Petició de permisos i beneficis penitenciaris.
        • Elaboració d’un Pla de Prevenció de Riscos Penals o Compliance. 

        dret mercantil 

         

        • Assessorament en matèria mercantil
        • Constitució i modificacions estatutàries de societats
        • Contractes mercantils
        • Dissolució i liquidació de societats
        • Transformacions, fusions i escissions de societats
        • Llicències d’apertura i activitat
        • Redacció d’actes i tramitació d’escriptures
        • Concursos de creditors i Llei de la segona oportunitat. 
        • Reclamacions judicials i extrajudicials d’impagaments. Judicis Cambiaris.
        • Propietat industrial i intel·lectual (varietats vegetals protegides o royalties, inscripció de patents i marques, etc.) 
        dret penal
        dret digital

        dret DIGITAL

         Protecció de dades

        • Adaptació de particulars i empreses al Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i a la Llei Orgànica  3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDDG). 
        • Assistència jurídica en casos d’inspecció per part de l’Agencia Española de Protecció de Dades

        Dret d’internet

         • Assessorament jurídic en matèria de prestació de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.  
         • Redacció de les condicions general de contractació electrònica i venta a distància (e-commerce).
         • Assessorament i redacció dels textos legals dels llocs web, tals com; política de privacitat, cookies i avís legal. 
         • Revisió del compliment de la normativa de consumidors i usuaris. 
         • Assistència jurídica en cas d’obertura d’expedient sancionador o bé, per qualsevol conflicte jurídic conseqüència de la venta online o a distància. 

        DRET bancari

        • Clàusules sòl en hipoteques. 
        • Reclamació de les despeses hipotecàries. 
        • Reclamació de clàusules IRPH. 
        • Entre altres productes: SWAPS, targetes revolving, hipoteques multidivisa, accions del Popular, etc.

         

        DRET administratiu

        • Reclamacions contra les Administracions Públiques per responsabilitat patrimonial.

        • Assessorament i defensa jurídica davant de la imposició d’una sanció, o la pèrdua del dret.

        • Assessorament i elaboració de contractes d’obra pública, concessions, serveis, etc.

        • Assessorament i tramitació de llicències i autoritzacions.

        • Assessorament en procediments en matèria urbanística.

         

        dret

        TENS DUBTES?

        CONTACTA’NS!

        INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

        Responsable del tractament: Julia Dolset Artacho i Carles Aguilà Santaulària. Base jurídica del tractament: consentiment. Finalitat del tractament: atendre i respondre la consulta realitzada. Exercici de drets dels interessats: d’accés, rectificació supressió, portabilitat, limitació del tractament i oposició, a l’adreça de correu electrònic: info@espaijuridiclleida.cat. Per a més informació consulti la nostra Política de Privacitat.