Política de privacitat

 1. ESPAI JURÍDIC LLEIDA

ESPAI JURÍDIC LLEIDA és un despatx multidisciplinari integrat per diversos professionals advocats i economistes. ESPAI JURÍDIC LLEIDA, constitueix el nom comercial sota el qual actuen els professionals independents que l’integren. 

Aquesta web és titularitat dels professionals que integren el despatx i per tant, aquests, son els responsables d’aquest lloc web tal i com consta a la descripció feta a l’ Avís Legal. 

Aquesta Política de Privacitat dels professionals que integren el despatx, descriu les pràctiques que es duen a terme per cada professional, en relació amb el compliment del Reglament 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (D’ara endavant, Reglament General de Protecció de Dades). 

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària quant a la nostra Política de Privacitat: 

 1.  Qui és el Responsable de Tractament de les teves dades? 
 2. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? 
 3. Quina és la legitimació o base legítima per al tractament de les teves dades?
 4. Durant quant temps conservem les teves dades? 
 5. A qui se cedeixen les teves dades?
 6. Quins són els drets que et pertanyen quan ens facilites les teves dades?
 7. Què passa si fem canvis en la Política de Privacitat?
 8. Quines mesures de seguretat s’apliquen? 

2.- RESPONSABLES DE TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS. 

El responsables del tractament de les dades personals son: 

 • JULIA DOLSET ARTACHO, amb DNI: 43746494-B, amb domicili social: Av. Prat de la riba 27, altell 1-A, 25008 (Lleida), telèfon: 973 727 917, y direcció de correu electrònic de contacte:  juliadolset@advocatslleida.org.
 • CARLES AGUILÀ SANTAULÀRIA, amb DNI 40894989-T, amb domicili social:  Av. Prat de la riba 27, altell 1-A, 25008 (Lleida), telèfon: 973 727 917, y direcció de correu electrònic de contacte:  carlesaguila@advocatslleida.org.
 • MARIA FAURIA REÑÉ, amb DNI ___, domicili social a Av. Prat de la riba 27, altell 1-A, 25008 (Lleida), telèfon: 973 727 917, y direcció de correu electrònic de contacte:  maria@fauriaassessors.com
 • BLANCA SANJUAN HERVÀS, amb DNI 47980425-X, domicili social a Av. Prat de la riba 27, altell 1-A, 25008 (Lleida), telèfon: 973 727 917, y direcció de correu electrònic de contacte:  blancasanjuan@advocatslleida.org

Segons el professional al que es dirigeixi o li porti l’assumpte judicial, extrajudicial o consulta, les seves dades seran tractades per un responsable o un altre. 

Els professionals esmentats, tenen la condició de responsables de tractament de les dades de l’usuari i informen que aquestes dades seran tractades amb les finalitats detallades a continuació. 


Els responsables de tractament de les dades, es comprometen a tractar les dades personals dels usuaris respectant sempre les disposicions establertes pel Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGDPR) i sobre la base de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

3.- FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Les finalitats amb les quals tractarem les seves dades personals seran la següents, depenent del motiu pel qual es recapten les dades en qüestió:

Tipus de tractamentFinalitat del tractament
   Formulari  web de contacta amb nosaltres o; Contacte telefònic o presencialLes seves dades personals seran tractats exclusivament per a poder atendre la seva petició, dubte o consulta a través del mateix mitjà que s’hagi realitzat la consulta.Categories de dades: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, i alguna altra informació aportada pel sol·licitant d’informació per fer la consulta.
    Formulari  web de treballa amb nosaltres.Curriculum Vitae (CV) Les seves dades personals seran tractats exclusivament amb la finalitat de tenir en compte el seu perfil en processos de selecció per a llocs vacants o de nova creació que periòdicament s’originin. 
Categories de dades: nom i cognoms, DNI/NIE, domicili, adreça de correu electrònic, telèfon, i alguna altra informació aportada pel candidat a futurs processos de selecció de personal 
   Serveis professionals als clientsLes seves dades personals seran tractades per poder prestar els serveis encarregats. Categories de dades: nom i cognoms, DNI/NIE, domicili, adreça de correu electrònic, telèfon, dades econòmiques, i fiscals, mèdiques, etc., entre d’altres dades proporcionades pel client, per poder  prestar els serveis encomanats.
 Gestió de dades dels proveïdorsLes seves dades seran tractades per la gestió dels serveis o bens que ens ofereixen els nostres proveïdors.Categories de dades: nom i cognoms, DNI/NIE, domicili, adreça de correu electrònic, telèfon, dades bancàries, etc., entre d’altres dades proporcionades pel proveïdor, en relació als bens i serveis que ens proporciona.
   Gestió de dades de col·laboradorsLes seves dades seran tractades per la gestió dels serveis o bens amb els que col·laboren amb els nostres professionals.Categories de dades: nom i cognoms, DNI/NIE, domicili, adreça de correu electrònic, telèfon, dades bancàries, etc., entre d’altres dades proporcionades pel col·laborador, en relació als serveis amb els que col·laborem. 
   Contacte telefònic o presencialLes seves dades personals seran tractats exclusivament per a poder atendre la seva petició, dubte o consulta a través del mateix mitjà que s’hagi realitzat la consulta.Categories de dades: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, i alguna altra informació aportada pel sol·licitant d’informació per fer la consulta. 

4.- BASE LEGÍTIMA PER A LA LICITUD DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS. 

A continuació, els indiquem la base que legitima als professionals que integren el despatx ESPAI JURÍDIC LLEIDA, per a cada tractament de les seves dades:

Tractament de les dades Base legítima per al tractament 
 Formulari  web de contacta amb nosaltres o; Contacte telefònic o presencial Consentiment inequívoc a conseqüència del contacte o consulta realitzada per la persona interessada. (Article 6.1.a del RGPD) 
 Formulari  web de treballa amb nosaltres.Curriculum Vitae (CV)  Consentiment inequívoc a conseqüència del lliurament del seu CV per a futurs processos de selecció. (Article 6.1.a del RGPD) 
  Serveis professionals als clients Consentiment exprés prestat pel client per a poder prestar-li els serveis encarregats (Article 6.1.b RGPD), o pel compliment d’una ordre legal (Article 6.1.c RGPD). 
   Gestió de dades dels proveïdors Consentiment exprés prestat pel proveïdor per dur a terme la prestació de serveis (Article 6.1.b RGPD)
 Gestió de dades de col·laboradors Consentiment exprés prestat pel proveïdor per dur a terme la prestació de serveis (Article 6.1.b RGPD)
 Contacte telefònic o presencial Consentiment inequívoc a conseqüència del contacte o consulta realitzada per la persona interessada. (Article 6.1.a del RGPD) 

L’usuari està obligat a garantir que les dades personals facilitades als responsables són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests. De no ser facilitades aquestes dades per a cada tractament en qüestió, els professionals d’ESPAI JUÍDIC LLEIDA (responsables del tractament), no podran atendre la seva petició ni prestar-li els serveis jurídics, d’assessorament, etc., que siguin pertinents. 

El consentiment que presti l’usuari, es considera lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la present Política de Privacitat l’usuari queda totalment informat sobre les nostres condicions de tractament de les dades personals de l’usuari

5.- TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

El temps de conservació de les dades segons els tractaments, serà el següent:

Tractament de les dades Temps de conservació de les dades
  Formulari  web de contacta amb nosaltres o; Contacte telefònic o presencial Les dades es conservaran únicament per a la relació i l’intercanvi d’informació, iniciat amb la consulta. Una vegada finalitzada la consulta, seran eliminats. Si de la consulta es deriva uns prestació de serveis, es firmarà el corresponent full d’encàrrec amb la prestació del consentiment. 
  Formulari  web de treballa amb nosaltres.Curriculum Vitae (CV)  Les dades es conservaran únicament per a futurs processos de selecció o vacants, durant un termini de 2 anys, després del qual, procedirem a la seva eliminació, excepte que el seu desig sigui conservar-lo. Voluntat que haurà de ser especificada expressament. 
  Serveis professionals als clients Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a la correcta prestació dels serveis encomanats pel client, tenint en compte en cada cas, els terminis judicials y legals establerts.  
  Gestió de dades dels proveïdors Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per la prestació dels serveis duta a terme pels proveïdors.  
  Gestió de dades de col·laboradors Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari mentre duri la col·laboració.  
    Contacte telefònic o presencial Les dades es conservaran únicament per a la relació i l’intercanvi d’informació, iniciat amb la consulta. Una vegada finalitzada la consulta, seran eliminats. Si de la consulta es deriva uns prestació de serveis, es firmarà el corresponent full d’encàrrec amb la prestació del consentiment. 

6.- CESSIÓ I COMUNICACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Com a criteri general, únicament es comuniquen les dades dels nostres clients quan és necessari per al compliment dels encàrrecs rebuts. Comuniquem dades a òrgans judicials o a administracions públiques, actuant sempre en interès i representació dels clients. 

Amb el coneixement previ del client, també es poden comunicar les seves dades a les persones amb les que ell té relació de transcendència jurídica i a altres professionals amb els que col·laborem en la prestació dels serveis. E la facturació dels nostres serveis, podem comunicar dades a entitats bancàries. 

El nostre despatx, obté serveis de persones o empreses, com ara informàtic, d’assessoria, serveis de neteja, etc., que ens aporten els seus serveis, experiència i especialització. En algunes ocasions, han de tractar dades personals de les quals en son responsables cada professional detallat inicialment. Aquest accés, no constitueix una cessió de dades, sinó un encàrrec de tractament segons l’art. 48 RGPD, de manera que només poden tractar les dades  per oferir-nos els seus serveis, sense poder-les destinar a altres finalitats. En el moment de la contractació es fixen les seves obligacions de confidencialitat i fem un seguiment de la seva actuació. 

No es realitzen transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional). 

7.- DRETS DELS USUARIS

L’usuari podrà exercitar en tot moment, en els termes establerts en la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en el citat Reglament (UE). 

Independentment de la finalitat o de la base legal en virtut de la qual tenim les seves dades, vostè té dret a: 

 • Sol·licitar accés a les seves dades personals que estem tractant, per a informar-se sobre la finalitat del tractament, els destinataris d’aquestes dades, la cessió, el termini de conservació, l’origen de la informació si no s’ha obtingut directament per l’usuari, l’existència de decisions informatitzades, etc. (Dret d’accés). 
 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o incomplets que obren en disposició del responsable. S’haurà de justificar que dades són els referits i la seva correcció, aportant documentació justificativa de la rectificació que se sol·licita. (Dret de rectificació). 
 • Es podrà oposar el tractament de les dades personals o cessament d’aquests, sempre que no sigui necessari el seu consentiment, quan els fitxers s’usin amb finalitats publicitàries, etc. (Dret d’oposició).
 • Sol·licitar que suprimim les seves dades personals recaptades a través del seu consentiment exprés, que ja no siguin necessaris per a la finalitat que es van facilitar, o quan ja no comptem amb legitimació per a fer-ho.(Dret de supressió i Dret a l’oblit). 
 • Sol·licitar al responsable que se li facilitin les dades personals en un format estructurat i clar a un altre responsable. (Dret de portabilitat de les dades).

L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari dirigint-se al responsable de tractament que li ha tractat les seves dades i li ha prestat uns serveis determinats en l’adreça de la seva seu social indicada anteriorment (Av. Prat de la Riba 27. Altell 1-A, 25008 de Lleida); a través de l’enviament d’un correu electrònic a la direcció del professional corresponent que hagi dut a terme el tractament de les seves dades  o bé a la següent adreça; info@espaijuridiclleida.cat, tot indicant al professional que va dirigit.

Per a l’efectiu exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició en la qual es concreti la sol·licitud, adreça a l’efecte de notificacions, i data i signatura del sol·licitant.

Així mateix, l’usuari podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a mateixa, C/Jorge Juan, núm. 6, 28001 – Madrid, o a través de la web: https://www.agpd.es

9.- MODIFICACIONS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT. 

La present Política de Privacitat, pot sofrir algunes modificacions al llarg del temps, amb motiu d’adaptar-la a canvis que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials, per això li recomanem que, vagi revisant aquests canvis per si vol donar-se de baixa d’algun servei o funcionalitat. 

10.- MESURES DE SEGURETAT. 

La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada per l’empresa, que assumeix les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat adequades per a garantir la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que s’estableix en la legislació