Avís legal

ESPAI JURÍDIC LLEIDA és un despatx multidisciplinari integrat per diversos professionals advocats i economistes. ESPAI JURÍDIC LLEIDA, constitueix el nom comercial sota el qual actuen els professionals independents que l’integren. 

Aquesta web és titularitat dels professionals que integren el despatx i per tant, aquests, son els responsables d’aquest lloc web. 

Els responsables d’aquest lloc web, posen a la disposició dels usuaris d’Internet el present document, la finalitat del qual és complir les obligacions establertes en la Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) i altra normativa aplicable, així com proporcionar informació sobre les condicions d’ús.

 1. DADES IDENTIFICATIVES DELS TITULARS DE LA WEB. 

En compliment del deure d’informació regulat en l’art. 10 LSSICE, a continuació, es faciliten les dades necessàries del titular que gestiona els serveis i el domini de la present pàgina web:

 • JULIA DOLSET ARTACHO, amb DNI: 43746494-B, amb domicili social: Av. Prat de la riba 27, altell 1-A, 25008 (Lleida), telèfon: 973 727 917, y direcció de correu electrònic de contacte:  juliadolset@advocatslleida.org.
 • CARLES AGUILÀ SANTAULÀRIA, amb DNI 40894989-T, amb domicili social:  Av. Prat de la riba 27, altell 1-A, 25008 (Lleida), telèfon: 973 727 917, y direcció de correu electrònic de contacte:  carlesaguila@advocatslleida.org.

Per a qualsevol consulta es pot posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon o correu electrònic facilitat sobre aquest tema. 

2. USUARIS 

Tota persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web assumeix la condició d’usuari, i consegüentment, a través d’aquest accés, es compromet a l’observança i rigorós compliment de les disposicions aquí presents, així com a qualsevol altra disposició legal que resulti d’aplicació, obligant-se així a fer un ús correcte del lloc web. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà d’aquest.
L’usuari respondrà enfront els TITULARS de la web, o enfront de tercers, de qualssevols danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. 

3. MODIFICACIONS. 

Els TITULARS del lloc web es reserven el dret de realitzar unilateralment les modificacions que estimin pertinents en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través d’aquest, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

La durada de la prestació del servei del portal es limita al moment en què l’usuari estigui connectat al lloc web o a algun dels serveis que aquest proporciona. Per això, l’usuari, en cada ocasió que pretengui utilitzar el portal, ha de llegir detingudament aquest Avís Legal, ja que el mateix i les seves respectives condicions d’ús poden veure’s alterades en qualsevol moment. Per tant, la vigència de les citades condicions variarà en funció de la seva exposició i es mantindrà mentre estiguin degudament publicades, fins que es vegin substituïdes per unes altres.

4. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Les presents condicions d’ús i navegació tenen com a finalitat regular la relació entre el titular de la pàgina web, els TITULARS, com a prestadors del serveis, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen del servei ofert.

La pàgina web; www.espaijuridiclleida.cat, proporciona l’accés lliure i gratuït a gran quantitat d’informació, serveis i dades (d’ara endavant, “els continguts”), la propietat dels quals pertany a els TITULARS, o als seus llicenciadors als quals l’usuari pot tenir accés.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari es compromet expressament a fer un adequat ús dels continguts i serveis que la nostra pàgina web ofereix, conforme al que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia al terrorisme, que atemptin contra els drets humans o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • Introduir intencionadament en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els sistemes físics i lògics dels TITULARS creadors del lloc web, o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals els TITULARS presten els seus serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics dels TITULARS o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer, utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del lloc web.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets d’explotació o això resulti legalment permès.
 • Recaptar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o una altra de naturalesa comercial sense que mediï prèvia sol·licitud o consentiment
 • L’usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en el present lloc web (Avís Legal, Política de Privacitat, Política de Cookies, així com altres continguts que suposin obligacions per a l’usuari) i en general de la legalitat vigent a Espanya, es comunicarà immediatament per part dels TITULARS, a les autoritats pertinents, comprometent-se aquests a cooperar amb aquestes. En tal cas, l’usuari respondrà enfront els TITULARS o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

Els TITULARS no garanteixen que la seva pàgina web compleixi, totalment o parcialment, amb les legislacions d’altres països. Per tant, si l’usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i/o navegar en el present lloc web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, havent d’assegurar-se que tal accés i/o navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas. 

Els TITULARS no es fan responsable de cap mal o pèrdua que es derivi d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redirigeixi. 

Els TITULARS es reserven el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol usuari que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’usuari tingui dret a reclamació de cap mena per aquesta mena d’accions. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’usuari que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal als mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

5. NOTIFICACIONS 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i TITULARS, es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se als TITULARS, mitjançant:

 1. Enviament per correu postal a la següent adreça: Av. Prat de la Riba 27, altell 1-A, 25008 de Lleida. 
 2. Comunicació per mitjà de trucada telefònica al número de telèfon: 973 727 917.
 3. Enviament per correu electrònic a la següent adreça: info@espaijuridiclleida.cat. 

Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, l’usuari accepta implícitament que la major part de les comunicacions es realitzaran per via electrònica. A efectes contractuals, l’usuari consent usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tota comunicació que se li enviï de manera electrònica compleix amb els requisits legals.

6. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de l’usuari de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent en la matèria. Concretament, es compromet a aplicar el que es disposa en el RD 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals en el portal, dirigeixi’s a la Política de Privacitat.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, entre altres, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany als TITULARS, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web, i amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat dels TITULARS sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre aquests.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, explotació, distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, l’usuari haurà de notificar aquesta circumstància als TITULARS adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, els TITULARS no assumeixen cap responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l’usuari.

8. ENLLAÇOS

El lloc web dels TITULARS pot contenir enllaços o enllaços a altres llocs d’Internet, respecte als quals no exerceix cap mena de control. Per tant, una vegada que l’usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el lloc web, tant el present Avís Legal, com la Política de Privacitat i la Política de Cookies deixaran de fer efecte, ja que els llocs web als quals l’usuari accedeixi estan subjectes a les seves pròpies polítiques.


Els TITULARS no pot assumir cap responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes a llocs web aliens no implica cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. ÚS DE COOKIES

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (es tracten de petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les cookies utilitzades, tenen en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació i desapareixen a acabar la sessió de l’usuari. 

Per a una informació més detallada sobre les cookies que s’usen en aquest lloc web; veure Política de cookies. 

10. ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzat per l’usuari. Una adreça IP és un nom assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a internet. Aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures estadístiques que permetin conèixer li nomeni d’impressions de pàgines, el nom de visites realitzades als servidors web, el punt d’accés, l’ordre de visites, etc.

11. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT 

Els TITULARS en posar a la disposició de l’usuari la present pàgina web, pretenen oferir-los un servei de qualitat i transparent, utilitzant la màxima diligència en la prestació d’aquest, així com en els mitjans tecnològics utilitzats.

La informació subministrada pel present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exactitud, exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

Els TITULARS no es fa responsables, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de, a títol enunciatiu:

 • Errors o omissions en els continguts. Els TITULARS no garanteixen que els continguts estiguin actualitzats permanentment, ni que manquin de qualsevol mena d’error.
 • Absència de disponibilitat del portal. Els TITULARS no es fan responsables dels possibles danys o perjudicis generats en l’usuari a conseqüència de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que suposin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web, ja que el funcionament d’aquestes xarxes depèn de tercers.
 • Presència de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts que puguin alterar els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a prevenir-ho. Correspon a l’usuari, en tot cas, estar proveït d’eines adequades que li protegeixin davant programes informàtics nocius.

L’usuari és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre els TITULARS de la pàgina web i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web. 

La resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida. 

Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús de la pàgina web o bé, sobre els altres continguts plasmats en el present avís legal, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de les dades facilitades.